Cơ cấu tổ chức nhân sự

Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật nông nghiệp là Trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS), có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện Trung tâm có cơ cấu tổ chức nhân sự như sau:

Giám đốc Trung tâm: TS. Ngô Minh Dũng

Các nhân sự khác:

Ngô Xuân Chinh Thạc sĩ Phó giám đốc
Nguyễn Thị Mỹ Dung Cử nhân Kế toán trưởng
Mai Bá Nghĩa Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Tôn Thị Thúy Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Ngô Hồng Nguyên Thạc sĩ Nghiên cứu viên
Vũ Hoàng Lãnh Cử Nhân Nghiên cứu viên