Sơ lược về Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Nông nghiệp

0
1977

Tên tổ chức: Trung tâm NC Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Nông nghiệp

Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Cơ quan quyết định và ngày tháng năm thành lập

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép thành lập 6 Trung tâm trực thuộc Viện, trong đó có Trung tâm Huấn luyện và Chuyển giao Kỹ thuật Nông nghiệp.

Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm này được Bộ quy định trong quyết định thành lập Trung tâm số 66 NN-TCCB/QĐ ngày 3/3/1989. Khi đổi tên Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam thành Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam theo quyết định số 76/1998/QĐ/BNN-TCCB ngày 27/5/1998 trong đó có đổi tên các Trung tâm trực thuộc Viện.

Trung tâm Huấn luyện và Chuyển giao Kỹ thuật Nông nghiệp được đổi tên thành Trung tâm Khuyến Nông. Theo quyết định số 17/2000/QĐ/BNN-TCCB ngày 28/2/2000, Trung tâm Khuyến nông được đổi tên thành Trung tâm Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Nông nghiệp, sau đó đổi thành Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Nông nghiệp và hoạt động cho đến nay.

Chức năng & Nhiệm vụ

Theo quy định của cơ quan chủ quản là Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, trung tâm có những chức năng và nhiệm vụ sau:

  • Tổ chức thực nghiệm và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất trên các vùng sinh thái khác nhau.
  • Xây dựng mô hình kinh tế kỹ thuật nhằm áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ở các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, huyện vv…để nâng cao đời sống nông dân và góp phần xây dựng nông thôn mới.
  • Tổ chức liên doanh, liên kết khoa học vào sản xuất với các đơn vị tổ chức trong và ngoài nước về áp dụng tiến bộ kỹ thuật cho các đối tác theo hợp đồng, nhằm nâng cao hiệu qủa nghiên cứu khoa học kỹ thuật và phát triển sản xuất.
  • Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ thuật mới có tác dụng thiết thực cho cán bộ kỹ thuật địa phương, cán bộ khuyến nông và nông dân.

Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện một số nhiệm vụ khi được Viện giao và có đối tác yêu cầu:

  • Tham gia các đề tài nghiên cứu có tính chất ứng dụng xuất phát từ yêu cầu của thực tế sản xuất ở các địa phương.
  • Cung cấp thông tin về tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực nông nghiệp cho các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan khuyến nông và nông dân.
  • Sản xuất và cung ứng các giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, vật nuôi theo yêu cầu của các địa phương.

Chia sẻ ý kiến về bài viết này!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here